Chính sách hoàn tiền

Công ty chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% trong vòng 3 ngày tính từ ngày kích hoạt dịch vụ nếu khách hàng yêu cầu. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.


1. Quy định hoàn tiền

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày kích hoạt gói dịch vụ, nếu khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền, RemindWork sẽ hoàn trả bằng tiền mặt/chuyển khoản 100% giá trị đã thanh toán của gói dịch vụ mà không yêu cầu khách hàng phải cung cấp lý do.

Lưu ý:
Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí chuyển tiền và các chi phí hành chính liên quan (nếu có). Nếu yêu cầu hoàn tiền phát sinh tại thời điểm ngoài mốc 3 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ thì số dư sau khi trừ chi phí đã sử dụng theo tháng được cộng vào credit của tài khoản khách hàng tại RemindWork. Số dư này chỉ dùng gia hạn thời gian sử dụng tại RemindWork, không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.


2. Điều kiện hoàn tiền

Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần duy nhất. Người hoàn tiền phải chứng minh được tính xác thực của việc thanh toán trước đó.

Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:
  • Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
  • Cùng số điện thoại đăng ký.
  • Yêu cầu hoàn tiền bị từ chối nếu khách hàng bị ngừng cung cấp dịch vụ vì vi phạm quy định sử dụng của RemindWork.