Đo lường và báo cáo tiến độ ngay lập tức

Đo lường, báo cáo tức thời

Khi có một đầu việc hoàn thành, công việc đó được cập nhật tiến độ ngay lập tức, đồng thời báo cáo cho những người liên quan. Loại bỏ lãng phí thời gian báo cáo theo cách thức theo dõi công việc truyền thống

Video hướng dẫn