Thiết lập phòng ban, bổ nhiệm nhân sự

Đa phòng ban, đa cấp quản lý

Thiết lập phòng ban, các bộ phận nhanh chóng, bổ nhiệm quản lý, giảm tải áp lực

Video hướng dẫn