Mã hóa AES và tùy chọn gửi thông báo với Email riêng

Toàn bộ dữ liệu công việc được mã hóa

Mã hóa dữ liệu công việc với key riêng của từng tổ chức, giúp bảo vệ hoàn toàn dũ liệu công việc của tổ chức. Tùy chọn Mail server riêng đảm bảo tăng cường sự riêng tư của tổ chức

Video hướng dẫn