Quản lý thời hạn, tự lên lịch biểu

Nhắc nhở thời hạn hàng ngày

Các công việc trễ và trước hạn 3 ngày được neo lại để cảnh báo, lịch biểu được sắp xếp tự động để sẵn sàng cho một ngày làm việc bận rộn.

Video hướng dẫn