Đo lường tỉ lệ hoàn thành

Tỉ lệ hoàn thành từng cá nhân, từng bộ phận và cả tổ chức được đo lường

Nắm bắt tỉ lệ hoàn thành giúp điều phối nguồn nhân lực một cách hợp lý

Video hướng dẫn