Cảnh báo trễ thời hạn, tự lên lịch biểu

Cảnh báo trễ thời hạn, tự lên lịch biểu

Các công việc trễ và gần trễ được neo lại để cảnh báo, lịch biểu được sắp xếp tự động để sẵn sàng cho một ngày làm việc bận rộn

Video hướng dẫn