Tự động sắp xếp công việc

Tự động sắp xếp công việc

Áp dụng phương pháp quản lý công việc theo trạng thái, giúp trực quan, giới hạn và tập trung vào công việc đang thực hiện.

Video hướng dẫn