Quản lý công việc hiệu quả

Quản lý công việc hiệu quả

Áp dụng phương pháp quản lý công việc theo trạng thái, giúp trực quan, giới hạn và tập trung vào công việc đang thực hiện. Các công việc quan trọng được dánh dấu một nơi giúp truy vấn nhanh chóng

Tiến độ công việc được đo lường và báo cáo tức thời, các sự quan trọng được dánh dấu một nơi giúp ưu tiên thực hiện.

Video hướng dẫn